Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Результати перевірок  next  27.04.2015р. Висновок Ревізора за 2014р.


 

 

Висновок Ревізора  

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА»

за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами

2014 року

 

 

У відповідності із пунктом 14.9. Статуту ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» (далі - Товариство) Ревізором Товариства чергові перевірки проводяться за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік.

 

Відповідно до Статуту Товариства Ревізором Товариства  Морозовою Т.М. була проведена перевірка та аналіз фінансової звітності Товариства за 2014 рік

 

Перевірка проводилась на підставі наступних законодавчих та нормативних актів:

- Закону України «Про акціонерні товариства»,

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

- Положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

- Наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції про його застосування»;

- Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

Під час перевірки встановлено, що фінансова звітність Товариства в усіх суттєвих аспектах відповідає нормативним вимогам щодо її складання та розкриття.

 

Ревізором Товариства проведено аналіз фінансового стану Товариства за результатами його діяльності  у 2014 році. Для аналізу використано дані Балансу станом на 31 грудня 2014 року, Звіту про фінансові результати за 2014 рік, складених відповідно до вимог національних стандартів бухгалтерського обліку.                                                                            

        

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФОНДОВА БІРЖА «ПЕРСПЕКТИВА» за 2014 рік (тис. грн.)

Найменування показника 

Період 

звітний 

попередній 

Усього активів 

50197

50107

Основні засоби 

6

16

Довгострокові фінансові інвестиції 

4976

4976

Запаси 

2

3

Сумарна дебіторська заборгованість 

1239

264

Грошові кошти та їх еквіваленти 

15

148

Нерозподілений прибуток 

71

39

Власний капітал 

50101

50059

Статутний капітал 

50000

50000

Довгострокові зобов'язання 

-

-

Поточні зобов'язання 

96

48

Чистий прибуток (збиток) 

42

20

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

5000000000

5000000000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

17

18

 

 

     На основі проведеного аналізу фінансового стану Товариства, слід відзначити що фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2014 р. та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV                        (зі змінами та доповненнями), Міжнародних стандартів фінансової звітності.

 

У фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов'язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Національних стандартів (положень) бухгалтерського обліку.

 

Станом на 31 грудня 2014р.  статутний капітал Товариства становив 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень. Він поділяється на 5 000 000 000  (п’ять мільярдів) штук акцій, кожна номінальною вартістю                   0,01 грн. (одна копійка).  Всі акції Товариства прості іменні, випущені у бездокументарній формі.

 

Рівень показників ліквідності та фінансового стану підприємства відповідає нормативним значенням.

 

Фактів зловживань та перекручувань фінансових показників Товариства з боку керівництва Товариства не встановлено.

 

Затвердити висновок щодо фінансових результатів господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 

Висновок:

 

Рекомендувати Загальним зборам акціонерів Товариства затвердити фінансову звітність                                      ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА» про результати господарської діяльності Товариства за 2014 рік.

 

 

 Ревізор  ПАТ «ФБ «ПЕРСПЕКТИВА»   _________     /Т.М. Морозова/

ProEmitent.INFO